Mikhail Ladeyshikov
Born in: 
1949, Yekaterinburg, Russia